Tjänsteutbud Tjänster inom bygg och projektledning – Stockholm & Uppsala

Tjänster inom bygg och projektledning – Stockholm & Uppsala

Vårat tjänsteutbud omfattar allt från projektledning el och byggledning till projektadministration och granskning av handling. Här hittar du ett exempel på tjänster vi erbjuder.

Monday, December 18, 2023
Vi erbjuder en rad specialiserade tjänster inom bygg och projektledning, anpassade för att möta dina unika behov. Med vår erfarenhet hanterar vi allt från inledande planering till slutförande av projekt, samt säkerställer hög kvalitet och effektivitet i varje steg. Oavsett om det gäller projektledning el, projekteringsledning, budgethantering eller miljö- och hållbarhetsfrågor, har vi expertisen att leda ditt projekt till framgång. Våra tjänster inkluderar:


•  Projektledning
Leverera en kvalitetssäker produkt från start till mål, hantera alla faser av projektet, från initial planering till slutförande, och se till att alla delmål och åtaganden uppnås inom utsatt tid och budget. Under vår projektledning integreras många tjänsterna nedan på denna sida naturligt, vilket ger en omfattande och sammanhängande hantering av ditt projekt från start till mål.

•  Byggledning el
Kommunikationslänk mellan kund, projektör och entreprenör, samt säkerställa tekniska och lagliga standarder​ och leda elektriska aspekter i projektet.

•  Projekteringsledning
Koordinera projekteringsarbetet, säkerställa att handlingar, ritningar och specifikationer är korrekta och uppdaterade.

•  Beställarstöd
Ge stöd och rådgivning till beställaren i alla projektrelaterade frågor, inklusive kontrakt, specifikationer och genomförandestrategier.

•  Granskning av handlingar
Kontrollera alla projektrelaterade dokument för noggrannhet och överensstämmelse med standarder och kundkrav. Att granska förslags- eller granskningshandling kan vara en väldigt stor tids och kostnadsbesparing för kunden. Vi kan granska allt från systemhandlingar till bygghandlingar.

•  Inköpsplanering
Hantera inköp av material och utrustning, säkerställa rätt kvalitet till bästa möjliga pris och tidpunkt.
Upprätta och löpande uppdatera inköpsplaner för att säkerställa att rätt material köps.
Säkerställa tidskritiska leveranser.

•  Tidsplanering
Utveckla och övervaka detaljerade tidsplaner för att säkerställa att projektet följer tidsramar och deadlines.

•  Offerthantering
Hantera och utvärdera anbud från underleverantörer och leverantörer, och göra kostnadseffektiva val.

•  Upphandling
Genomföra upphandlingsprocessen, inklusive förfrågningar, utvärdering av anbud och kontraktsförhandlingar.

•  Äta hantering
Hantera ändringar i projektomfånget, inklusive extraarbeten och anpassningar i projektplanen.

•  Budgethantering
Övervaka projektbudgeten, lämna prognoser samt säkerställa att alla utgifter hålls inom de fastställda finansiella ramarna.

•  Ekonomisk uppföljning
Kontinuerligt övervaka projektets ekonomiska prestation och göra justeringar vid behov för att hålla projektet inom budget.

•  Resursplanering
Allokera och hantera resurser, inklusive personal, material och utrustning, för optimal effektivitet i tätt samarbete med ledande montör och produktionschef.
Bemanningsplanering mot tidplan och optimering av eventuella resor till och från arbetsplatsen. Uppföljning av bemanningsplanering mot tidplan och rapportering av bemanningsbehov.

•  Dokumentation
Skapa dokumentation för projekt inför slutbesiktning samt se till att all projektrelaterad dokumentation är korrekt och uppdaterad mot aktuell bygghandling. Jag har tagit fram och skapat dokumentation för i princip alla projekt i mina referensprojekt.

•  Projektadministration
Hantera administrativa uppgifter, inklusive mötesplanering, korrespondens och rapportering.

•  För- och färdiganmälan mot elnät
Ansvara för anmälan till elnätsbolaget före byggstart och vid projektets slutförande.

•  Upprätta betalplaner
Skapa detaljerade betalningsplaner för underleverantörer och leverantörer, baserade på projektets framsteg samt uppdatera betalplaner vid förändringar.
Sammanställning av faktueringsunderlag.

•  Upprätta egenkontroller och egenkontrollplan
Utveckla och genomföra egenkontroller och egenkontrollplan och säkerställa att dessa följs genom hela projektet.

•  Arbetsmiljö
Säkerställa att projektet arbetar enl gällande arbetsmiljöregler och projektspecifika arbetsmiljökrav.

•  Upprätta arbetsberedningar för kvalitets- och arbetsmiljökritiska moment
Planera och förbereda arbetsmoment som är kritiska för kvalitet och arbetsmiljö.

•  Enklare kalkyleringar
Utföra grundläggande kostnadsberäkningar och budgetuppskattningar för olika delar av projektet eller äta.

•  Riskhantering
Identifiera och hantera potentiella risker i projektet för att minimera negativ påverkan på person, tidsplan eller budget.

•  Miljö- och hållbarhetsfrågor
Integrera miljö- och hållbarhetsaspekter i projektet, från materialval till arbetsmetoder, för att främja en mer hållbar byggprocess.

•  Teknisk konsultation
Ge tekniskt stöd och rådgivning, särskilt i komplexa eller tekniskt utmanande aspekter av projektet.

•  Innovationsledning
Uppmuntra till och implementera innovativa lösningar och tekniker för att förbättra effektiviteten och kvaliteten i projektet.

•  Underentreprenörer
Projektleda och säkerställa att kontrakterade arbeten genomförs i enlighet med avtal, handlingar och upprättade tidplaner.


Vår målsättning är att leverera överlägsen service och expertis för att säkerställa att ditt bygg- och projektledningsbehov inte bara uppfylls, utan överträffas.
Kom i kontakt med oss här.

Copyright © 2024 KNS Consulting AB.  All Rights Reserved